Statut - Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

Dokumenty szkoły
Rozdział 1
Nazwa i typ szkoły
 
§ 1
 
1.     Szkoła nosząca nazwę: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu jest publiczną szkołą podstawową.
2.     Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Kaliskiej 12, 99-400 Łowicz.
3.     Organem prowadzącym jest  Miasto Łowicz z siedzibą w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1.
4.     Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 
§ 2
 
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1.      „szkole”  należy przez to rozumieć 8 -letnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
2.     „rodzicach”  należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad  uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
3.     „uczniach”  należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
4.     „dyrektorze szkoły”  należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
5.     „nauczycielach"  należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
6.     „organie prowadzącym” należy przez to rozumieć Gminę Miasto Łowicz.
 
§ 3
 
1.     W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne oraz do 31 sierpnia 2019 roku oddziały  gimnazjalne.
 
Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
 
§ 4
 
1.     Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 
§ 5
 
1.     Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1)     szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2)     program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a)         treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
b)         treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2.     Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
3.     Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1)     pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
2)     drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
4.     Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego