Sprawdzian - Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprawdzian

Dla uczniów
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
Każdego roku sprawdzian przeprowadzany był w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywał się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu zamieszczana była na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymywał taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany arkuszem egzaminacyjnym).
Sprawdzian w szkole podstawowej był:
 • powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej musieli do niego przystąpić
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego było warunkiem ukończenia szkoły
 • przygotowany w formie pisemnej - test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury
 • Sprawdzian:
 • badał, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np.wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
 • sprawdzał opanowanie umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum)
 • pozwalał na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów
 • określał mocne strony ucznia, bądź sygnalizował słabe
Ostatni sprawdzian odbył się:
5 kwietnia 2016 r. (wtorek) 
    część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45
 • Obie części sprawdzianu były przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwała 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone były przerwą.
 • Na sprawdzian uczeń przynosił ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również linijkę.
 • Na sprawdzianie nie można było korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno było także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 •  W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń dostawał zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane były – wyrażone w procentach – cztery wyniki:
- wynik ogólny z części pierwszej,
- wynik z języka polskiego,
- wynik z matematyki,
- wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń  zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyskał wynik równy 82%. 
 • Wyniki egzaminacyjne były ostateczne i nie mogły być podważone na drodze sądowej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego